Ma-thi-ơ 14:14 - Bản dịch Truyền thống
Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót, mà chữa cho kẻ bịnh được lành.