Ma-thi-ơ 13:58 - Bản dịch Truyền thống
Ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin.