Ma-thi-ơ 13:42 - Bản dịch Truyền thống
và quăng những người đó vào lò lửa, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.