Ma-thi-ơ 12:36 - Bản dịch Truyền thống
Vả, ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói;