Ma-thi-ơ 12:28 - Bản dịch Truyền thống
Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.