Ma-thi-ơ 11:28-30 - Bản dịch Truyền thống
28
Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.
29
Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ.
30
Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng.