Ma-thi-ơ 10:37-38 - Bản dịch Truyền thống
37
Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta;
38
ai không vác thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.