Ma-thi-ơ 10:33 - Bản dịch Truyền thống
còn ta chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời.