Ma-thi-ơ 10:30 - Bản dịch Truyền thống
Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi.