Ma-thi-ơ 10:29-30 - Bản dịch Truyền thống
29
Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì không hề một con nào rơi xuống đất.
30
Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi.