Ma-thi-ơ 10:10 - Bản dịch Truyền thống
cũng đừng đem cái bao đi đường, hoặc hai áo, hoặc giày, hoặc gậy; vì người làm việc đáng được đồ ăn.