Ma-thi-ơ 1:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Gie-sê sanh vua Đa-vít. Đa-vít bởi vợ của U-ri sanh Sa-lô-môn.