Ma-thi-ơ 1:21 - Bản dịch Truyền thống
Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.