Ma-thi-ơ 1:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Ap-ra-ham.