Dân Số Ký 6:24-27 - Bản dịch Truyền thống
24
Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi!
25
Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi!
26
Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!
27
Họ phải đặt danh ta trên dân Y-sơ-ra-ên như vầy, thì ta đây sẽ ban phước cho dân đó.