Dân số 4:20 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Dẫu một lát, chúng nó chớ nên vào đặng xem những vật thánh, e phải chết chăng.