Dân số 35:31 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Các ngươi chớ lãnh tiền chuộc mạng của một người sát nhơn đã có tội và đáng chết, vì nó hẳn phải bị xử tử.