Dân số 33:11-12 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
11
Đoạn, di từ Biển đỏ và đóng trại tại đồng vắng Sin.
12
Đi từ đồng vắng Sin và đóng trại tại Đáp-ca.