Dân số 3:6 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Hãy khiến chi phái Lê-vi lại gần, đặt trước thầy tế lễ A-rôn, để người Lê-vi phục sự người.