Dân Số Ký 3:28 - Bản dịch Truyền thống
Cứ kể mọi nam đinh từ một tháng sắp lên, số là tám ngàn sáu trăm người có chức phận săn sóc nơi thánh.