Dân số 28:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ngày mười bốn tháng giêng, phải giữ lễ Vượt-qua cho Đức Giê-hô-va.