Dân số 13:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
về chi phái Ep-ra-im, Hô-sê, con trai của Nun;