Dân số 13:21 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vậy các người đó đi lên do thám xứ, từ đồng vắng Xin cho đến Rê-hốp, đi về Ha-mát.