Dân Số Ký 12:3 - Bản dịch Truyền thống
Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian.