Dân số 12:3 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Vả, Môi-se là người rất khiêm hòa hơn mọi người trên thế gian.