Dân số 1:46 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
số là sáu trăm ba ngàn năm trăm năm mươi.