Ma-la-chi 3:9 - Bản dịch Truyền thống
Các ngươi bị rủa sả, vì các ngươi, thảy các nước, đều ăn trộm ta.