Xa-cha-ri 9:11 - Bản dịch Truyền thống
Còn ngươi cũng vậy, vì cớ máu của sự giao ước ngươi, thì ta tha những kẻ tù ngươi ra khỏi hố không có nước.