Xa-cha-ri 8:7 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Nầy, ta sẽ giải cứu dân ta từ phương đông phương tây,