Xa-cha-ri 8:7 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Nầy, ta sẽ giải cứu dân ta từ phương đông phương tây,