Xa-cha-ri 6:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta lại ngước mắt lên, và nhìn xem; nầy, có bốn cỗ xe ra từ giữa hai hòn núi; và những núi ấy là núi bằng đồng.