Xa-cha-ri 5:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta hỏi thiên sứ đương nói cùng ta rằng: Chúng nó đem ê-pha đi đâu?