Xa-cha-ri 2:3 - Bản dịch Truyền thống
Nầy, thiên sứ đương nói cùng ta bèn đi ra, và một thiên sứ khác đi ra đón người,