Xa-cha-ri 1:15 - Bản dịch Truyền thống
và ta rất không đẹp lòng các dân tộc đương yên vui; vì ta hơi không bằng lòng, và chúng nó càng thêm sự khốn nạn.