Xa-cha-ri 1:13 - Bản dịch Truyền thống
Đức Giê-hô-va lấy những lời lành, những lời yên ủi đáp cùng thiên sứ đương nói với ta.