Xa-cha-ri 1:10 - Bản dịch Truyền thống
Người đứng trong những cây sim đáp rằng: Đây là những kẻ mà Đức Giê-hô-va sai đi lại trải qua đất.