A-mốt 2:8 - Bản dịch Truyền thống
Bạc là của ta, vàng là của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.