A-mốt 1:5 - Bản dịch Truyền thống
Vậy bây giờ Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Các ngươi khá xem xét đường lối mình.