A-mốt 1:4 - Bản dịch Truyền thống
Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà nầy hoang vu sao?