Sô-phô-ni 1:2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Ta sẽ diệt sạch mọi sự khỏi mặt đất, Đức Giê-hô-va phán vậy.