Sô-phô-ni 1:16 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
ngày mà tiếng kèn và tiếng báo giặc nghịch cùng các thành bền vững và các tháp cao góc thành.