Sô-phô-ni 1:16 - Bản dịch Truyền thống
ngày mà tiếng kèn và tiếng báo giặc nghịch cùng các thành bền vững và các tháp cao góc thành.