Ha-ba-cúc 2:4 - Bản dịch Truyền thống
Nầy, lòng người kiêu ngạo, không có sự ngay thẳng trong nó; song người công bình thì sống bởi đức tin mình.