Ha-ba-cúc 2:14 - Bản dịch Truyền thống
Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển.