Mi-chê 5:2 - Bản dịch Truyền thống
(5 -1) Hỡi Bết-lê-hem Ep-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng.