Giô-na 4:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
Bấy giờ Giô-na rất không đẹp lòng, và giận dữ.