Giô-na 3:1-2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng:
2
Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi.