Giô-na 2:8 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
(2 -9) Những kẻ chăm sự hư không giả dối, Thì lìa bỏ sự thương xót của mình.