Giô-na 2:4 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
(2 -5) Tôi đã nói rằng: Tôi đã bị ném khỏi trước mắt Ngài; Dầu vậy, tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài.