Giô-na 2:10 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
(2-11) Đức Giê-hô-va bèn phán cùng con cá, và nó mửa Giô-na ra trên đất khô.