Giô-na 2:1 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
(2 -2) Giô-na từ trong bụng cá cầu nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình,