Giô-na 1:1-2 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
1
Có lời Đức Giê-hô-va phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy:
2
Ngươi khá chổi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch cùng nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta.