Lê-vi 8:7-9 - Kinh Thánh Việt Nam 1934
7
Người mặc áo lá trong cho A-rôn, cột đai lưng, mặc áo dài, mặc ê-phót và cột đai ê-phót.
8
Người cũng đeo bảng đeo ngực và gắn vào bảng u-rim và thu-mim,
9
đội cái mão lên đầu, phía trước mão buộc thẻ vàng, tức là tràng thánh, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.